Balans - ondersteuning

BALANS
analyses, beleidsvorming, ondersteuning


Welkom Kontakt Ondersteuning
Analyses Beleidsvorming de gulden euro


Ondersteuning
en support

Balans - ondersteuning en support

Gedacht kan worden aan het ondersteuning geven aan medewerkers van afdelingen met een financieel (beleidsmatig) karakter, het uitvoering geven aan en begeleiden van werkzaamheden binnen deze afdelingen. Dit kan zowel zelfstandig als in teamverband geschieden. Inmiddels is ruime ervaring opgebouwd inzake het (mede) opstellen van de jaarstukken, zoals de jaarrekening, inclusief de inmiddels voor gemeenten verplichte paragrafen, de produkt- en beleidsbegroting dan wel de programmabegroting, de kadernota, de voor- en najaarsnota, management- en bestuursrapportages en meerjarenbegroting. Wij bieden ondersteuning binnen de volledige planning- en controlcyclus. Dat alles binnen zowel de waterschapswereld als bij gemeenten, waarbij de werkzaamheden verricht worden conform de comptabiliteitsvoorschriften en de waterschapswet c.q. het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, en de gemeentewet.

Voor wat betreft de waterschappen omvatten de werkzaamheden tevens het verzorgen van gegevens ten behoeve van de jaarlijkse Vergelijking Begroting Waterschappen en de Benchmark Bedrijfsvergelijking Waterschappen (voorheen Vergelijkende BudgetAnalyse Waterschappen), maar ook andere benchmarks, zoals de Benchmark Zuiveringsbeheer e.d. Daarnaast kunnen deze gegevens per waterschap in de loop van de tijd geanalyseerd worden of de gegevens van vergelijkbare waterschappen onderling vergeleken worden. Inmiddels is in de loop der jaren ook op het technische vlak een gedegen inzicht in de waterschapswereld opgedaan. Dat laatste blijkt toch steeds weer een goede ondersteuning en onderbouwing te bieden voor een gedegen economische aanpak en analyse van (waterschaps-)processen.

In de gemeentelijke wereld richten wij onze activiteiten voornamelijk op het opstellen van jaarstukken (en de begeleiding hiervan), zoals jaarrekeningen, jaarverslagen, burgerjaarverslag en begrotingen inclusief bijbehorende stukken. Wij zijn goed in staat om de hiertoe behorende verplichte paragrafen op te stellen. Daarnaast hebben we ervaring in het vertalen van landelijke financiŽle wetgeving in gemeentelijke beleid. Tevens kunnen we gegevens onderling danwel in de loop van de tijd analyseren en hieromtrent een verantwoord advies geven. Tijdelijk tekort aan op bedrijfseconomisch gebied inzetbare medewerkers kan eveneens door Balans worden opgevuld zonder kwaliteitsverlies van de noodzakelijke werkzaamheden.

Het spreekt voor zich, dat ook andere organisaties dan waterschappen en gemeenten baat kunnen hebben bij onze bedrijfseconomische dienstverlening. Bedrijfseconomie is nu eenmaal een onderdeel van ieders doen en laten, en geeft een essentiŽle bijdrage aan de doelmatigheid en de effectiviteit van de organisatie. Mocht u zich afvragen wat Balans voor uw organisatie kan betekenen of heeft u vragen, dan kunt u kontakt met ons opnemen op bovenstaand adres.