Balans - beleidsvorming

BALANS
analyses, beleidsvorming, ondersteuning


Welkom Kontakt Ondersteuning
Analyses Beleidsvorming de gulden euro


Beleidsvorming

Balans - beleidsvorming

Daarnaast is Balans in staat om op het financieel economische vlak beleidsmatig mee te denken, varianten of opties te analyseren en op een beknopte manier te verwoorden en deze middels nota's of rapportages aan te bieden.

Het vertegenwoordigen van dan wel het optreden namens een waterschap, gemeente of andere organisatie behoort tot de mogelijkheden.

De comptabiliteitsvoorschriften inclusief de aangescherpte wet- en regelgeving voor zowel de waterschaps- als gemeentewereld vereisen o.a. wijzigingen inzake de begroting en jaarrekening.

Voor gemeenten bijvoorbeeld kunnen in het kader van de aangescherpte wet- en regelgeving ten aanzien van bijvoorbeeld de treasury, de financiering, het weerstandsvermogen en de risicoanalyse aanpassingen nodig zijn in het financieel systeem, het format van de jaarstukken inclusief de paragrafen en de periodieke rapportages. Wij kunnen u helpen bij de voorbereiding dan wel bij de opstelling van deze stukken.

Financieringsparagraaf, voorheen treasuryparagraaf

Het treasurystatuut is het uitgangspunt van deze paragraaf. Zo dienen ten aanzien van de treasury onder andere de volgende onderwerpen aan bod te komen:

 • risicobeheer (renterisicobeheer, kredietrisicobeheer, intern liquiditeitsrisicobeheer en koers- of valutarisicobeheer);
 • gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer);
 • kasgeldbeheer (geldstromenbeheer en saldo- en liquiditeitenbeheer);
 • administratieve organisatie;
 • informatievoorziening.
 • Paragraaf weerstandsvermogen, voorheen risicoparagraaf

  Hierbij staat het risicomanagement van de organisatie voorop. Bij deze paragraaf kan gedacht worden aan het onderscheiden van een aantal (hoofd-)risico's, te weten:

 • budgettaire risico's;
  denk hierbij bijvoorbeeld aan risico's op het gebied van algemene uitkering uit het gemeentefonds, sociale zaken, milieuaangelegenheden, wettelijke aansprakelijkheid, arbo- en milieuwetgeving, Wet ketenaansprakelijkheid, garantieverleningen en rente (dit is overigens slechts een deel van de benoembare risico's; voor meer informatie, neem gerust contact met ons op);
 • risico's op eigendommen;
  zoals bijvoorbeeld ten aanzien van verzekeringsbeleid, afschrijvingsbeleid, beleid inzake reserves en voorzieningen en grondexploitatie;
 • risico's die samenhangen met het beheer van accommodaties;
 • algemene risicoīs, waaronder administratie organisatie en interne controle.
 • Om aan de aangescherpte voorschriften in het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten te kunnen voldoen is inzicht nodig in (de omvang van) bovenstaande risico's en beleidsprocessen. Daarnaast dient bekeken te worden in hoeverre deze risico's afgedekt zijn of kunnen worden.
  Balans heeft daarin inmiddels een grote staat van dienst opgebouwd. Hierdoor behoeven gemeenten en waterschappen niet eigenhandig het vernieuwde comptabiliteitswiel uit te vinden.

  Het spreekt voor zich, dat ook andere organisaties dan waterschappen en gemeenten baat kunnen hebben bij onze bedrijfseconomische dienstverlening. Bedrijfseconomie is nu eenmaal een onderdeel van ieders doen en laten en geeft een essentiŽle bijdrage aan de doelmatigheid en de effectiviteit van de organisatie.